. Tìm thấy: 1996
Trai - đời: 1 - vị trí: 0
Có vợ - Con trai: 2
Dâu - đời: 1 - vị trí: 0+1
Có chồng - Con trai: 2
Trai - đời: 2 - vị trí: 01 ; Bố: Phạm Đức Lãm
Có vợ - Con trai: 4 - Con gái: 3
Dâu - đời: 2 - vị trí: 01+1
Có chồng - Con trai: 4 - Con gái: 3
Trai - đời: 2 - vị trí: 02 ; Bố: Phạm Đức Lãm
Có 2 vợ - Con trai: 2 - Con gái: 4
Dâu - đời: 2 - vị trí: 02+1
Có chồng - Con trai: 1 - Con gái: 1
Dâu - đời: 2 - vị trí: 02+2
Có chồng - Con trai: 1 - Con gái: 3
Trai - đời: 3 - tổ chi 011 ; Bố: Phạm Đức Khóa
Có vợ - Con trai: 2
Dâu - đời: 3 - vị trí: 011+1
Có chồng - Con trai: 2
Trai - đời: 3 - tổ chi 012 ; Bố: Phạm Đức Khóa
Có 2 vợ - Con trai: 4
Dâu - đời: 3 - vị trí: 012+1
Có chồng - Con trai: 4
Dâu - đời: 3 - vị trí: 012+2
Có chồng
Trai - đời: 3 - tổ chi 013 ; Bố: Phạm Đức Khóa
Có 2 vợ - Con trai: 3 - Con gái: 3
Dâu - đời: 3 - vị trí: 013+1
Có chồng - Con trai: 1 - Con gái: 1
Dâu - đời: 3 - vị trí: 013+2
Có chồng - Con trai: 2 - Con gái: 2
Gái - đời: 3 - vị trí: 014g ; Bố: Phạm Đức Khóa
Gái - đời: 3 - vị trí: 015g ; Bố: Phạm Đức Khóa
Trai - đời: 3 - vị trí: 016 ; Bố: Phạm Đức Khóa
Một số kết quả thống kê
1996 thành viên / 14 đời
Con trai nhánh nội 1185 Xem
Con gái nhánh nội 34 Xem
Con dâu nhánh nội 777 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 707 Xem
.