. Tìm thấy: 156
Dâu - đời: 1 - vị trí: 0+1
Có chồng - Con trai: 2 ; Ngày mất: 23/08/1726 lịch Dương
Trai - đời: 2 - vị trí: 01 ; Bố: Phạm Đức Lãm
Có vợ - Con trai: 4 - Con gái: 3 ; Ngày mất: 28/08/1743 lịch Dương
Dâu - đời: 2 - vị trí: 02+1
Có chồng - Con trai: 1 - Con gái: 1 ; Ngày mất: 02/06/? lịch Âm
Dâu - đời: 3 - vị trí: 013+2
Có chồng - Con trai: 2 - Con gái: 2 ; Ngày mất: 26/06/1752 lịch Âm
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0111+2 ; Chi 1 - Phạm Thế Khoa
Có chồng ; Ngày mất: 15/08/? lịch Âm
Trai - đời: 4 - vị trí: 0124 ; Bố: Phạm Thế Hy, Chi 2-Phạm Tín - Phạm Thế Hy
Có vợ - Con trai: 6 ; Ngày mất: 28/07/? lịch Âm
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0136+2 ; Chi 3 - Phạm Mỹ Tĩnh
Có chồng ; Ngày mất: 04/07/? lịch Âm
Trai - đời: 4 - vị trí: 0212 ; Bố: Phạm Đại Cung, Chi 4 - Phạm Đại Cung
Có vợ - Con trai: 5 ; Ngày mất: 22/08/1920 lịch Âm
Trai - đời: 5 - vị trí: 01112 ; Bố: Phạm Thiện Sóc, Chi 1 - Phạm Thế Khoa
Có vợ ; Ngày mất: 01/06/1789 lịch Âm, Kỷ Dậu
Trai - đời: 5 - vị trí: 01211 ; Bố: Phạm Tín Vĩnh, Chi 2-Phạm Tín - Phạm Thế Hy
Có vợ - Con trai: 1 ; Ngày mất: 28/08/? lịch Âm
Dâu - đời: 5 - vị trí: 01211+1 ; Chi 2-Phạm Tín - Phạm Thế Hy
Có chồng - Con trai: 1 ; Ngày mất: 18/08/? lịch Âm
Trai - đời: 5 - vị trí: 01212 ; Bố: Phạm Tín Vĩnh, Chi 2-Phạm Tín - Phạm Thế Hy
Có vợ - Con trai: 1 ; Ngày mất: 10/08/? lịch Âm
Dâu - đời: 5 - vị trí: 01212+1 ; Chi 2-Phạm Tín - Phạm Thế Hy
Có chồng - Con trai: 1 ; Ngày mất: 18/08/? lịch Âm
Trai - đời: 5 - vị trí: 01221 ; Bố: Phạm Tín Hài, Chi 2-Phạm Tín - Phạm Thế Hy
Có vợ - Con trai: 4 ; Ngày mất: 17/08/? lịch Âm
Trai - đời: 5 - vị trí: 01222 ; Bố: Phạm Tín Hài, Chi 2-Phạm Tín - Phạm Thế Hy
Có vợ - Con trai: 3 ; Ngày mất: 12/06/? lịch Âm
Dâu - đời: 5 - vị trí: 01244+1 ; Chi 2-Phạm Tín - Phạm Thế Hy
Có chồng - Con trai: 1 ; Ngày mất: 28/08/? lịch Âm
Dâu - đời: 5 - vị trí: 01312+1 ; Chi 3 - Phạm Mỹ Tĩnh
Có chồng - Con trai: 2 ; Ngày mất: 25/08/1820 lịch Âm, Canh Thìn
Trai - đời: 5 - vị trí: 01353 ; Bố: Phạm Mỹ Cao, Chi 3 - Phạm Mỹ Tĩnh
Có vợ - Con trai: 2 ; Ngày mất: 20/06/? lịch Âm, Thọ hơn 50 tuổi
Một số kết quả thống kê
1996 thành viên / 14 đời
Con trai nhánh nội 1185 Xem
Con gái nhánh nội 34 Xem
Con dâu nhánh nội 777 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 707 Xem
.