. Tìm thấy: 209
Trai - đời: 3 - tổ chi 011 ; Bố: Phạm Đức Khóa
Có vợ - Con trai: 2
Dâu - đời: 3 - vị trí: 011+1
Có chồng - Con trai: 2
Trai - đời: 4 - vị trí: 0111 ; Bố: Phạm Thế Khoa, Chi 1 - Phạm Thế Khoa
Có 2 vợ - Con trai: 3
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0111+1 ; Chi 1 - Phạm Thế Khoa
Có chồng - Con trai: 3
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0111+2 ; Chi 1 - Phạm Thế Khoa
Có chồng
Trai - đời: 4 - vị trí: 0112 ; Bố: Phạm Thế Khoa, Chi 1 - Phạm Thế Khoa
Có vợ
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0112+1 ; Chi 1 - Phạm Thế Khoa
Có chồng
Trai - đời: 5 - vị trí: 01111 ; Bố: Phạm Thiện Sóc, Chi 1 - Phạm Thế Khoa
Có vợ - Con trai: 4
Dâu - đời: 5 - vị trí: 01111+1 ; Chi 1 - Phạm Thế Khoa
Có chồng - Con trai: 4
Trai - đời: 5 - vị trí: 01112 ; Bố: Phạm Thiện Sóc, Chi 1 - Phạm Thế Khoa
Có vợ
Dâu - đời: 5 - vị trí: 01112+1 ; Chi 1 - Phạm Thế Khoa
Có chồng
Trai - đời: 5 - vị trí: 01113 ; Bố: Phạm Thiện Sóc, Chi 1 - Phạm Thế Khoa
Trai - đời: 6 - vị trí: 011111 ; Bố: Phạm Thiện Huống, Chi 1 - Phạm Thế Khoa
Có vợ - Con trai: 4
Dâu - đời: 6 - vị trí: 011111+1 ; Chi 1 - Phạm Thế Khoa
Có chồng - Con trai: 4
Trai - đời: 6 - vị trí: 011112 ; Bố: Phạm Thiện Huống, Chi 1 - Phạm Thế Khoa
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 6 - vị trí: 011112+1 ; Chi 1 - Phạm Thế Khoa
Có chồng - Con trai: 1
Trai - đời: 6 - vị trí: 011113 ; Bố: Phạm Thiện Huống, Chi 1 - Phạm Thế Khoa
Có vợ - Con trai: 2
Dâu - đời: 6 - vị trí: 011113+1 ; Chi 1 - Phạm Thế Khoa
Có chồng - Con trai: 2
Một số kết quả thống kê
1996 thành viên / 14 đời
Con trai nhánh nội 1185 Xem
Con gái nhánh nội 34 Xem
Con dâu nhánh nội 777 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 707 Xem
.