. Tìm thấy: 641
Trai - đời: 3 - tổ chi 012 ; Bố: Phạm Đức Khóa
Có 2 vợ - Con trai: 4
Dâu - đời: 3 - vị trí: 012+1
Có chồng - Con trai: 4
Dâu - đời: 3 - vị trí: 012+2
Có chồng
Trai - đời: 4 - vị trí: 0121 ; Bố: Phạm Thế Hy, Chi 2-Phạm Tín - Phạm Thế Hy
Có vợ - Con trai: 4
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0121+1 ; Chi 2-Phạm Tín - Phạm Thế Hy
Có chồng - Con trai: 4
Trai - đời: 4 - vị trí: 0122 ; Bố: Phạm Thế Hy, Chi 2-Phạm Tín - Phạm Thế Hy
Có vợ - Con trai: 2
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0122+1 ; Chi 2-Phạm Tín - Phạm Thế Hy
Có chồng - Con trai: 2
Trai - đời: 4 - vị trí: 0123 ; Bố: Phạm Thế Hy, Chi 2-Phạm Tín - Phạm Thế Hy
Trai - đời: 4 - vị trí: 0124 ; Bố: Phạm Thế Hy, Chi 2-Phạm Tín - Phạm Thế Hy
Có vợ - Con trai: 6
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0124+1 ; Chi 2-Phạm Tín - Phạm Thế Hy
Có chồng - Con trai: 6
Trai - đời: 5 - vị trí: 01211 ; Bố: Phạm Tín Vĩnh, Chi 2-Phạm Tín - Phạm Thế Hy
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 5 - vị trí: 01211+1 ; Chi 2-Phạm Tín - Phạm Thế Hy
Có chồng - Con trai: 1
Trai - đời: 5 - vị trí: 01212 ; Bố: Phạm Tín Vĩnh, Chi 2-Phạm Tín - Phạm Thế Hy
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 5 - vị trí: 01212+1 ; Chi 2-Phạm Tín - Phạm Thế Hy
Có chồng - Con trai: 1
Trai - đời: 5 - vị trí: 01213 ; Bố: Phạm Tín Vĩnh, Chi 2-Phạm Tín - Phạm Thế Hy
Có 2 vợ - Con trai: 2
Dâu - đời: 5 - vị trí: 01213+1 ; Chi 2-Phạm Tín - Phạm Thế Hy
Có chồng - Con trai: 1
Dâu - đời: 5 - vị trí: 01213+2 ; Chi 2-Phạm Tín - Phạm Thế Hy
Có chồng - Con trai: 1
Trai - đời: 5 - vị trí: 01214 ; Bố: Phạm Tín Vĩnh, Chi 2-Phạm Tín - Phạm Thế Hy
Có vợ - Con trai: 3
Một số kết quả thống kê
1996 thành viên / 14 đời
Con trai nhánh nội 1185 Xem
Con gái nhánh nội 34 Xem
Con dâu nhánh nội 777 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 707 Xem
.