. Tìm thấy: 984
Trai - đời: 3 - tổ chi 013 ; Bố: Phạm Đức Khóa
Có 2 vợ - Con trai: 3 - Con gái: 3
Dâu - đời: 3 - vị trí: 013+1
Có chồng - Con trai: 1 - Con gái: 1
Dâu - đời: 3 - vị trí: 013+2
Có chồng - Con trai: 2 - Con gái: 2
Trai - đời: 4 - vị trí: 0131 ; Bố: Phạm Mỹ Tĩnh, Chi 3 - Phạm Mỹ Tĩnh
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 1
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0131+1 ; Chi 3 - Phạm Mỹ Tĩnh
Có chồng - Con trai: 1 - Con gái: 1
Gái - đời: 4 - vị trí: 0132g ; Bố: Phạm Mỹ Tĩnh, Chi 3 - Phạm Mỹ Tĩnh
Gái - đời: 4 - vị trí: 0133g ; Bố: Phạm Mỹ Tĩnh, Chi 3 - Phạm Mỹ Tĩnh
Gái - đời: 4 - vị trí: 0134g ; Bố: Phạm Mỹ Tĩnh, Chi 3 - Phạm Mỹ Tĩnh
Trai - đời: 4 - vị trí: 0135 ; Bố: Phạm Mỹ Tĩnh, Chi 3 - Phạm Mỹ Tĩnh
Có vợ - Con trai: 4 - Con gái: 3
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0135+1 ; Chi 3 - Phạm Mỹ Tĩnh
Có chồng - Con trai: 4 - Con gái: 3
Trai - đời: 4 - vị trí: 0136 ; Bố: Phạm Mỹ Tĩnh, Chi 3 - Phạm Mỹ Tĩnh
Có 2 vợ - Con trai: 7 - Con gái: 5
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0136+1 ; Chi 3 - Phạm Mỹ Tĩnh
Có chồng - Con trai: 7 - Con gái: 5
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0136+2 ; Chi 3 - Phạm Mỹ Tĩnh
Có chồng
Gái - đời: 5 - vị trí: 01311g ; Bố: Phạm Mỹ Đóa, Chi 3 - Phạm Mỹ Tĩnh
Trai - đời: 5 - vị trí: 01312 ; Bố: Phạm Mỹ Đóa, Chi 3 - Phạm Mỹ Tĩnh
Có 2 vợ - Con trai: 2
Dâu - đời: 5 - vị trí: 01312+1 ; Chi 3 - Phạm Mỹ Tĩnh
Có chồng - Con trai: 2
Dâu - đời: 5 - vị trí: 01312+2 ; Chi 3 - Phạm Mỹ Tĩnh
Có chồng
Trai - đời: 5 - vị trí: 01351 ; Bố: Phạm Mỹ Cao, Chi 3 - Phạm Mỹ Tĩnh
Có vợ
Một số kết quả thống kê
1996 thành viên / 14 đời
Con trai nhánh nội 1185 Xem
Con gái nhánh nội 34 Xem
Con dâu nhánh nội 777 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 707 Xem
.