. Tìm thấy: 146
Trai - đời: 3 - tổ chi 021 ; Bố: Phạm Chân Trung
Có vợ - Con trai: 2
Dâu - đời: 3 - vị trí: 021+1
Có chồng - Con trai: 2
Trai - đời: 4 - vị trí: 0211 ; Bố: Phạm Đại Cung, Chi 4 - Phạm Đại Cung
Có 2 vợ - Con trai: 3
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0211+1 ; Chi 4 - Phạm Đại Cung
Có chồng
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0211+2 ; Chi 4 - Phạm Đại Cung
Có chồng
Trai - đời: 4 - vị trí: 0212 ; Bố: Phạm Đại Cung, Chi 4 - Phạm Đại Cung
Có vợ - Con trai: 5
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0212+1 ; Chi 4 - Phạm Đại Cung
Có chồng - Con trai: 5
Trai - đời: 5 - vị trí: 02111 ; Bố: Phạm Đại Mỹ, Chi 4 - Phạm Đại Cung
Con trai: 1
Trai - đời: 5 - vị trí: 02112 ; Bố: Phạm Đại Mỹ, Chi 4 - Phạm Đại Cung
Trai - đời: 5 - vị trí: 02113 ; Bố: Phạm Đại Mỹ, Chi 4 - Phạm Đại Cung
Trai - đời: 5 - vị trí: 02121 ; Bố: Phạm Đại Đương, Chi 4 - Phạm Đại Cung
Có 2 vợ - Con trai: 7
Dâu - đời: 5 - vị trí: 02121+1 ; Chi 4 - Phạm Đại Cung
Có chồng - Con trai: 7
Dâu - đời: 5 - vị trí: 02121+2 ; Chi 4 - Phạm Đại Cung
Có chồng
Trai - đời: 5 - vị trí: 02122 ; Bố: Phạm Đại Đương, Chi 4 - Phạm Đại Cung
Con trai: 1
Trai - đời: 5 - vị trí: 02123 ; Bố: Phạm Đại Đương, Chi 4 - Phạm Đại Cung
Có vợ
Dâu - đời: 5 - vị trí: 02123+1 ; Chi 4 - Phạm Đại Cung
Có chồng
Trai - đời: 5 - vị trí: 02124 ; Bố: Phạm Đại Đương, Chi 4 - Phạm Đại Cung
Trai - đời: 5 - vị trí: 02125 ; Bố: Phạm Đại Đương, Chi 4 - Phạm Đại Cung
Con trai: 3
Một số kết quả thống kê
1996 thành viên / 14 đời
Con trai nhánh nội 1185 Xem
Con gái nhánh nội 34 Xem
Con dâu nhánh nội 777 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 707 Xem
.