THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRUYỀN CHỨC VỊ QUYỀN TRƯỞNG HỌ Kính gửi...
Ngôi Tổ đường dòng họ Phạm Đức ta, đã được xây dựng mới từ năm (Giáp...
.