ảnh >= video >= xếp

Tìm tin bài theo điều kiện: Bài từ Dòng Họ Phạm Đức, sắp xếp: mới trước. Tìm thấy 12 kết quả

ĐẠI LỄ TRI ÂN LỄ KHÁNH THÀNH NGÔI TỔ ĐƯỜNG LỄ GIỖ ĐỨC THỦY...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRUYỀN CHỨC VỊ QUYỀN TRƯỞNG HỌ Kính gửi...
Ngày 10 tháng 8 năm 2023 (tức là ngày 24 tháng 6 năm Quý Mão). Tại quê...
Ngôi Tổ đường dòng họ Phạm Đức ta, đã được xây dựng mới từ năm (Giáp...
LỊCH SỬ DÒNG HỌ PHẠM ĐỨC 10/07 2023 09:09, xem:650 , giới thiệu , Dòng Họ Phạm Đức
"Xã hội loài người do các dân tộc trên thế giới hợp thành. Mỗi dân tộc...
DÒNG HỌ VÀ GIA ĐÌNH KÍNH BÁO 10/07 2023 08:28, xem:503 , tin buồn , Dòng Họ Phạm Đức
Do tuổi cao, sức yếu......
CÔNG ĐỨC XÂY DỰNG NHÀ THỜ TỔ 10/07 2023 08:16, xem:449 , công đức , Dòng Họ Phạm Đức
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP VÀ CUNG TIẾN XÂY DỰNG NHÀ THỜ Đơn vị: đồng ...
.